Miejsce przyjazne mediacji

Firma

Odpowiedzialność za prowadzenie przedsiębiorstwa to w obecnym świecie ogromne wyzwanie. Z tego powodu dajemy Państwu sprawdzone narzędzie, które stanowi podstawowy element budowania doskonałego wizerunku dla przedsiębiorstwa. Wizerunku opartego na dialogu i zrozumieniu a stanowiący pomost między wizją i potrzebami firmy a wizją i potrzebami jego klienta czy partnera biznesowego. Budowane trwałych relacji jest fundamentem dla rozwoju każdej firmy.

Certyfikat „Firma Przyjazna Mediacji” to indywidualne wyróżnienie dla firmy, która dba o swój zespół, klienta opierając swoją strategie zawsze na zrozumieniu dla osiągania wspólnych celów i dążeń.

Program przeznaczony jest dla wszystkich firm przestrzegających dobrych praktyk w aspekcie budowania dialogu. Uczestnicy programu dołączają do elitarnej grupy przedsiębiorców posiadających certyfikat podkreślający stosowanie narzędzi mediacyjnych oraz skutecznego dialogu wewnątrz firmy (sprawy pracownicze) i na zewnątrz (sprawy z klientami).

Nowy standard jest sygnowany przez Instytut Mediatio zrzeszający podmioty z doświadczeniem prawnym, mediacyjnym i psychologicznym. Określa wymagania wobec firmy w zakresie polubownego rozwiązywania sporów. Wyznacza standardy zarządzania organizacją oraz kompetencjami osób odpowiedzialnych za relacje wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. Stanowi odpowiedz dla procesów zatrzymanych i nadania ich właściwego, najlepszego dla firmy kierunku. Proces certyfikacji to skomunikowanie wielopłaszczyznowe w firmie. Przypomnienie jej wartości, dla których powstała i poruszenia energii sprawczej dla kolejnego jej rozwoju. Nasi specjaliści będący mentorami wspólnie z zespołem firmy uaktywniają kolejne zasoby i możliwości, aby każda przez człowieka wykonana praca była odkrywaniem i realizowaniem nowych wyzwań.

Etapy wdrożenia procesu i uzyskania certyfikatu w firmie:

Etap   I  –  ankieta samooceniająca

Etap II – ustalenie potrzeb firmy – rozmowa z przedstawicielami firmy i określenie potrzeb

Etap III – plan pracy - określenie narzędzi do wypracowania wcześniej zdiagnozowanych potrzeb

Etap IV – wdrażanie zmian:

 1. szkolenie mediacyjne – szkolenie dla całego zespołu
 2. szkolenie na certyfikowanego mediatora, który może jednocześnie pełnić funkcję koordynatora ds. mediacji – szkolenie dla wyznaczonej osoby/osób
 3. szkolenie/ mentoring wynikający z badania potrzeb

Etap V -  złożenie wniosku do Kapituły o przyznanie normy i udzielenie certyfikatu

Etap VI – nadanie firmie znaku jakości - certyfikatu Normy M/D/Z/R na okres 12 miesięcy

Etap VII- otrzymanie gotowego pakietu dokumentów niezbędnych do prowadzenia mediacji (regulamin prowadzenia mediacji, wniosek, wzory ugód, protokół z mediacji, wzór wniosku do sądu o nadanie klauzuli wykonalności) oraz materiałów szkoleniowych niezbędnych do wdrażania planu poszkoleniowego i mentoringu na kolejne miesiące

Etap VIII – wsparcie Instytutu Mediatio, konsultacja kwartalna ok 30 min.

(4 konsultacje x 30min/rok).

 

Korzyści z uzyskania certyfikatu:

 • pozytywne postrzeganie i docenianie przez klientów i otoczenie
 • poprawa prestiżu wykonywanego zawodu oraz pracy w firmie posiadającej certyfikat
 • postrzeganie firmy jako atrakcyjnego miejsca pracy
 • wzrost kompetencji pracownika poprzez korzystanie z narzędzi mediacji i komunikacji
 • korzyści wizerunkowe (firma może posługiwać się certyfikatem, jako gwarantem jakości usług świadczonych dla klienta)
 • wzrost efektywności prowadzonych działań
 • usprawnienie obiegu dokumentacji i informacji w sytuacjach konfliktowych
 • doskonała jakość pozytywnie przeprowadzanych rozmów z klientami
 • stworzenie pozytywnych relacji z klientami opartymi na dobrym dialogu i wzajemnym szacunku
 • zmniejszenie ilości spraw spornych poprzez zaangażowanie w ich rozwiązanie klientów w obecności mediatora
 • stworzenie optymalnych warunków do współpracy ze stronami procesu administracyjnego.

Co nas wyróżnia?

 • rzetelny, rzeczywisty, ale nieskomplikowany proces certyfikacji
 • lata doświadczeń na polskim rynku
 • rzeczywisty i bezpośredni kontakt z uczestnikami Programu
 • indywidualne podejście do podmiotów uczestniczących w Programie

 

Wzmocnij wiarygodność i zaufanie klientów do Twojej firmy!.

 

Cena: ustalana indywidualnie w zależności od przebiegu audytu oraz potrzeb klienta

Instytucja

Program przeznaczony jest dla instytucji przestrzegających dobrych praktyk w aspekcie budowania dialogu. Uczestnicy programu dołączają do elitarnej grupy podmiotów posiadających certyfikat podkreślający stosowanie narzędzi mediacyjnych wewnątrz instytucji (sprawy pracownicze) i na zewnątrz (sprawy z petentami).

Po co instytucji certyfikat ?

Certyfikat przede wszystkim jest dowodem na to, że instytucja jest solidna, uczciwa i otwarta na dialog. Taki wizerunek może być niezwykle istotny w kontaktach z klientami/petentami. Posiadany certyfikat wzbudza zaufanie, a instytucja staje się rzetelna dla klientów/petentów, jak również dla samych pracowników.

Nowy standard jest sygnowany przez Instytut Mediatio zrzeszający podmioty
z doświadczeniem prawnym, mediacyjnym i psychologicznym. Określa wymagania wobec instytucji w zakresie polubownego rozwiązywania sporów. Wyznacza standardy zarządzania instytucją oraz kompetencjami osób odpowiedzialnych za relacje wewnątrz, jak i na zewnątrz instytucji. Stanowi odpowiedz dla procesów zatrzymanych i nadania ich właściwego, najlepszego dla instytucji kierunku. Proces certyfikacji to skomunikowanie wielopłaszczyznowe w instytucji. Przypomnienie jej wartości, dla których powstała i poruszenia energii sprawczej dla kolejnego jej rozwoju. Nasi specjaliści będący mentorami wspólnie z zespołem instytucji uaktywniają kolejne zasoby i możliwości, aby każda przez człowieka wykonana praca była odkrywaniem i realizowaniem nowych wyzwań.

Etapy wdrożenia procesu i uzyskania certyfikatu w instytucji:

Etap   I  –  ankieta samooceniająca

Etap II – ustalenie potrzeb instytucji – rozmowa z przedstawicielami i określenie potrzeb

Etap III – plan pracy - określenie narzędzi do wypracowania wcześniej zdiagnozowanych potrzeb

Etap IV – wdrażanie zmian:

 1. szkolenie mediacyjne – szkolenie dla całego zespołu
 2. szkolenie na certyfikowanego mediatora, który może jednocześnie pełnić funkcję koordynatora ds. mediacji – szkolenie dla wyznaczonej osoby/osób,
 3. szkolenie/ mentoring wynikający z badania potrzeb

Etap V- złożenie wniosku do Kapituły o przyznanie normy i udzielenie certyfikatu

Etap VI – nadanie instytucji znaku jakości - certyfikatu Normy M/D/Z/R na okres 12 miesięcy

Etap VII- otrzymanie gotowego pakietu dokumentów niezbędnych do prowadzenia mediacji (regulamin prowadzenia mediacji, wniosek, wzory ugód, protokół z mediacji, wzór wniosku do sądu o nadanie klauzuli wykonalności) oraz materiałów szkoleniowych niezbędnych do wdrażania planu poszkoleniowego i mentoringu na kolejne miesiące

Etap VIII – wsparcie Instytutu Mediatio, konsultacja kwartalna ok 30 min.

(4 konsultacje x 30min/rok).

Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. r., nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) zwana dalej ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U., nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 234)

Korzyści z potwierdzenia wysokiej jakości usług mediacyjnych:

 • pozytywne postrzeganie i docenianie przez klientów/petentów i otoczenie (w tym przez sądy)
 • postrzeganie instytucji jako miejsca godnego zaufania
 • podniesienie jakości obsługi klienta/petenta
 • rozwinięcie umiejętności komunikowania się z klientami/petentami i zwiększenie poziomu aktywności i inicjatywy pracowników
 • zwiększenie poczucia odpowiedzialności i świadomość wagi pełnionej funkcji
 • rozwinięcie umiejętności komunikacji asertywnej, opartej na zrozumieniu i wzajemnym szacunku
 • poprawa prestiżu wykonywanego zawodu
 • wzrost kompetencji pracownika poprzez korzystanie z narzędzi mediacji
 • korzyści wizerunkowe (instytucja może posługiwać się certyfikatem jako gwarantem jakości usług świadczonych dla klienta)
 • wzrost efektywności prowadzonych usług
 • usprawnienie obiegu dokumentacji i informacji w sytuacjach konfliktowych
 • wzrost ilości i jakości przygotowanych ugód
 • zmniejszenie ilości spraw spornych poprzez zaangażowanie w ich rozwiązanie klientów/petentów w obecności mediatora
 • stworzenie optymalnych warunków do współpracy ze stronami procesu administracyjnego
 • zwiększenie świadomości dotyczącą wpływu sposobu komunikacji na relacje z klientami/petentami.

 

Naszą kadrę tworzą eksperci z wieloletnim bogatym doświadczeniem którzy są jednocześnie praktykami z zakresu mediacji, prawa, psychologii, ekonomii.  To osoby kreatywne, inspirujące i otwarte. Atutem naszego zespołu jest efektywność i skuteczność oraz zaangażowanie. Nasi Klienci cenią nasz profesjonalizm i rzetelność. Współpracę z Partnerami opieramy na zaufaniu i wzajemnym szacunku, co pozwala na budowanie długotrwałej synergicznej relacji.

 

Cena: ustalana indywidualnie w zależności od przebiegu audytu oraz potrzeb klienta

PROGRAM SZKOLENIA (pobierz)

Placówki Medyczne

Program przeznaczony jest dla szpitali/placówek medycznych przestrzegających dobrych praktyk w aspekcie budowania dialogu. Uczestnicy programu dołączają do elitarnej grupy podmiotów posiadających certyfikat podkreślający stosowanie narzędzi mediacyjnych wewnątrz placówki (sprawy pracownicze) i na zewnątrz (sprawy z pacjentami).

Po co szpitalowi/placówce certyfikat ?

Certyfikat przede wszystkim jest dowodem na to, że szpital/placówka medyczna jest solidna, uczciwa i otwarta na dialog. Taki wizerunek może być niezwykle istotny w kontaktach z pacjentami. Posiadany certyfikat wzbudza zaufanie, a Placówka staje się rzetelna dla Pacjentów, jak również dla samych pracowników.

Nowy standard jest sygnowany przez Instytut Mediatio zrzeszający podmioty z doświadczeniem prawnym, mediacyjnym i psychologicznym. Określa wymagania wobec szpitala/placówki medycznej w zakresie polubownego rozwiązywania sporów. Wyznacza standardy zarządzania placówką oraz kompetencjami osób odpowiedzialnych za relacje wewnątrz, jak i na zewnątrz szpitala/placówki medycznej. Stanowi odpowiedz dla procesów zatrzymanych i nadania ich właściwego, najlepszego dla szpitala/placówki kierunku. Proces certyfikacji to skomunikowanie wielopłaszczyznowe w placówce. Przypomnienie jej wartości, dla których powstała i poruszenia energii sprawczej dla kolejnego jej rozwoju. Nasi specjaliści będący mentorami wspólnie z zespołem szpitala/placówki uaktywniają kolejne zasoby i możliwości, aby każda przez człowieka wykonana praca była odkrywaniem i realizowaniem nowych wyzwań.

 

Etapy wdrożenia procesu i uzyskania certyfikatu w szpitalu/placówce medycznej:

Etap   I  –  ankieta samooceniająca

Etap II – ustalenie potrzeb szpitala/placówki – rozmowa z przedstawicielami i określenie potrzeb

Etap III – plan pracy - określenie narzędzi do wypracowania wcześniej zdiagnozowanych potrzeb

Etap IV – wdrażanie zmian:

 1. szkolenie mediacyjne – szkolenie dla całego zespołu
 2. szkolenie na certyfikowanego mediatora, który może jednocześnie pełnić funkcję koordynatora ds. mediacji – szkolenie dla wyznaczonej osoby/osób
 3. szkolenie/ mentoring wynikający z badania potrzeb

Etap V- złożenie wniosku do Kapituły o przyznanie normy i udzielenie certyfikatu

Etap VI – nadanie szpitalowi/placówce medycznej znaku jakości - certyfikatu Normy M/D/Z/R na okres 24 miesięcy

Etap VII- otrzymanie gotowego pakietu dokumentów niezbędnych do prowadzenia mediacji (regulamin prowadzenia mediacji, wniosek, wzory ugód, protokół z mediacji, wzór wniosku do sądu o nadanie klauzuli wykonalności) oraz materiałów szkoleniowych niezbędnych do wdrażania planu poszkoleniowego i mentoringu na kolejne miesiące

Etap VIII – wsparcie Instytutu Mediatio, konsultacja kwartalna ok 30 min.

(4 konsultacje x 30min/rok).

 

Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. r., nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) zwana dalej ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U., nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 234)

Korzyści z potwierdzenia wysokiej jakości usług mediacyjnych:

 • pozytywne postrzeganie i docenianie przez pacjentów i otoczenie (w tym przez sądy)
 • postrzeganie szpitala/placówki medycznej jako miejsca godnego zaufania
 • podniesienie jakości obsługi pacjenta
 • rozwinięcie umiejętności komunikowania się z pacjentami i zwiększenie poziomu aktywności
  i inicjatywy pracowników
 • zwiększenie poczucia odpowiedzialności i świadomość wagi pełnionej funkcji
 • rozwinięcie umiejętności komunikacji asertywnej, opartej na zrozumieniu i wzajemnym szacunku
 • poprawa prestiżu wykonywanego zawodu
 • wzrost kompetencji pracownika poprzez korzystanie z narzędzi mediacji
 • korzyści wizerunkowe (szpital/placówka medyczna może posługiwać się certyfikatem jako gwarantem jakości usług świadczonych dla pacjenta)
 • wzrost efektywności prowadzonych usług
 • usprawnienie obiegu dokumentacji i informacji w sytuacjach konfliktowych
 • wzrost ilości i jakości przygotowanych ugód
 • zmniejszenie ilości spraw spornych poprzez zaangażowanie w ich rozwiązanie pacjentów
  w obecności mediatora
 • stworzenie optymalnych warunków do współpracy ze stronami procesu administracyjnego
 • zwiększenie świadomości dotyczącą wpływu sposobu komunikacji na relacje z pacjentem. Dialog w tym przypadku jest pierwszym krokiem do wyjścia z choroby.

 

Naszą kadrę tworzą eksperci z wieloletnim bogatym doświadczeniem którzy są jednocześnie praktykami z zakresu mediacji, prawa, psychologii, ekonomii.  To osoby kreatywne, inspirujące i otwarte. Atutem naszego zespołu jest efektywność i skuteczność oraz zaangażowanie. Nasi Klienci cenią nasz profesjonalizm i rzetelność. Współpracę z Partnerami opieramy na zaufaniu i wzajemnym szacunku, co pozwala na budowanie długotrwałej synergicznej relacji.

 

Cena: ustalana indywidualnie w zależności od przebiegu audytu oraz potrzeb klienta

PROGRAM SZKOLENIA (pobierz)

Szkoły

Program przeznaczony jest dla szkół oraz placówek oświatowych przestrzegających dobrych praktyk w aspekcie budowania dialogu. Uczestnicy programu dołączają do elitarnej grupy szkół posiadających certyfikat podkreślający stosowanie narzędzi mediacyjnych wewnątrz szkoły

i na zewnątrz.

Dlaczego mediacja w szkole jest tak istotna?

Mediacja w szkołach to doskonałe narzędzie do rozwiązywania konfliktów jako bezpieczna i sprawdzona metoda stosowana w wielu krajach europejskich. Jako instrument wychowawczy uczy tolerancji, szacunku i odpowiedzialności za wypowiadane słowa oraz podejmowane działania względem innych osób. Pozwala na nabycie kompetencji społecznych determinujących właściwe funkcjonowanie we wszystkich sferach życia zawodowego, społecznego i osobistego.

Ponadto, wykorzystanie mediacji w szkole to nie tylko doskonały sposób rozwiązywania konfliktów i sytuacji kryzysowych, ale także skuteczne przeciwdziałanie różnym formom przemocy i zachowaniom agresywnym oraz kształtowanie właściwych postaw obywatelskich wśród dzieci, rodziców i nauczycieli.

Młodzież w praktyczny sposób uczy się, jak radzić sobie z konfliktami w atmosferze szacunku, tolerancji i zrozumienia dla potrzeb i granic drugiego człowieka.

Po co szkole certyfikat ?

Certyfikat przede wszystkim jest dowodem na to,  że szkoła jest otwarta na dialog. Taki wizerunek może być niezwykle istotny, aby się wyróżniać wśród innych placówek stosowanymi narzędziami. Posiadany certyfikat wzbudza zaufanie, a Szkoła staje się rzetelna dla ucznia, rodzica jak również dla wszystkich nauczycieli. Uczniowie czują się bezpieczni oraz mają pewność, że zawsze otrzymają wsparcie w sytuacji konfliktowej.

Jak uzyskać certyfikat?

Mediacja w szkole
Konflikty na terenie szkoły mogą zaistnieć na różnych płaszczyznach:

a) uczeń - uczeń (może dotyczyć rzeczy lub/i wartości)
b) uczeń - nauczyciel (może dotyczyć ocen lub/i zachowania)
c) nauczyciel - rodzic
d) nauczyciel - dorosły ( np. przełożony, inny nauczyciel).

Mediację w szkole można wykorzystać na różne sposoby:

 • jako sposób reagowania na zaistniałe problemy szkolne (szybkie wyjaśnienie, dokładne zrozumienie przyczyn i wypracowanie takiego postępowania, które będzie im przeciwdziałać w przyszłości)
 • jako forma rozmowy dotyczących trudnych i spornych kwestii, przekazanie uczniom podstawowych zasad rozmawiania, prawidłowej komunikacji, przedstawiania swoich racji i umiejętności słuchania drugiej osoby
 • jako sposób przybliżenia kwestii dotyczących kultury rozwiązywania konfliktów
 • jako metoda pracy wychowawczej, gdzie podstawą rozwiązania problemu będzie nawiązanie kontaktu i rozpoczęcie procesu naprawczego, a nie wymierzanie kary, która okazała się mało skuteczna wychowawczo.

Spotkanie mediacyjne w szkole może odbyć się na prośbę: ucznia, nauczyciela, rodzica/opiekuna, dyrekcji szkoły lub pedagoga. Natomiast w spotkaniu mediacyjnym biorą udział jedynie strony konfliktu i neutralny mediator.

Mediacja w Ustawie o systemie oświaty

Z przepisów prawnych wynika jasno, że to dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za organizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej. W kontekście mediacji warto zatem przytoczyć następujące zapisy z:

1 § 23 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznej i pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz.1591): „Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności: […] 6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; […]”.

Dbając o dobro uczniów również Rzecznik Praw Dziecka  Opublikował  w listopad 2017 r. Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych, będące odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na stosowanie mediacji wśród dzieci i młodzieży.
 Zalety mediacji szkolnej dla:
 ucznia:

 • przestrzeganie praw dziecka/ucznia, zapewnienie jego harmonijnego i pełnego rozwoju,
  z poszanowaniem godności i podmiotowości
 • kształtowanie postawy dialogu i współpracy, wspieranie tolerancji i szacunku inności, zapobieganie rozwiązaniom siłowym
 • polubowne rozwiązanie konfliktu w sposób rzeczowy bez agresji
 • doprowadzenie do porozumienia obu stron, zrozumienia się i podjęcie działań w rozwiązaniu własnych spraw
 • wyzbycie się lęku przed sprawcą
 • odreagowanie emocji
 • zapewnienie zadośćuczynienia i realne jego otrzymanie
 • zapewnienie współdecydowania w sprawie własnej
 • stworzenie szansy uniknięcia napiętnowania i dalszych sankcji karnych
 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkole
 • doprowadzenie do przyjęcia odpowiedzialności za własne czyny
 • pomoc stronom w wyrażeniu uczuć a sprawcy w zrozumieniu odpowiedzialności za swoje czyny.

nauczycieli:

 • nauczyciel nie bierze udziału w konflikcie uczeń - uczeń
 • nie angażuje się w konflikty między uczniami
 • ma możliwość lepszego zrozumienia oczekiwań i potrzeb uczniów
 • rozładowanie napięć i nieporozumień w szkole
 • może oczekiwać poprawy atmosfery w szkole przez zacieśnienie współpracy między nauczycielami, uczniami i rodzicami/ opiekunami
 • integracja z uczniami w ramach nowych form aktywności społecznych szkoły
 • narzędzia umożliwiające przeciwdziałanie przemocy i zachowaniom agresywnym wśród uczniów
 • praktyczne wsparcie w budowaniu szkolnej strategio konfliktów rówieśniczych
 • poznanie technik mediacyjnych
 • nowa relacja uczeń-nauczyciel oparta na duchu dialogu i porozumieniu
 • możliwość podnoszenia i doskonalenia umiejętności zawodowych.

szkoły:

 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w społeczności szkolnej poprzez zmniejszenie częstotliwości przemocy rówieśniczej
 • wykształcenie nowych schematów i myślokształtów w łagodzeniu konfliktów
 • eliminacja napięć narastających podczas tłumienia czy eskalacji konfliktów
 • pomoc w rozwijaniu istniejących przyjaźni między uczniami oraz nawiązywanie nowych
 • wdrażanie postaw sprzyjających wykształcenie odpowiedzialności i wzajemnego szacunku
 • możliwość dołączenia do elitarnego klubu szkół, w których funkcjonują Kluby Młodego Mediatora
 • certyfikat Szkoły Przyjaznej Mediacji.

rodziców/opiekunów:

 • dziecko nabywa umiejętności rozwiązywania konfliktów
 • rodzic nie jest wzywany do szkoły w celu ukarania dziecka
 • dziecko nabywa umiejętności społecznych
 • dziecko uczy się odpowiedzialności za własne czyny
 • sprawa nie jest kierowana do sądu.

Nasza kadrę tworzą eksperci z wieloletnim bogatym doświadczeniem którzy są jednocześnie praktykami z zakresu mediacji, prawa, psychologii, ekonomii.  To osoby kreatywne, inspirujące i otwarte.  Atutem naszego zespołu jest efektywność i skuteczność oraz zaangażowanie. Nasi Klienci cenią nasz profesjonalizm i rzetelność. Współpracę z Partnerami biznesowymi opieramy na zaufaniu i wzajemnym szacunku, co pozwala na budowanie długotrwałej synergicznej relacji.

Etapy wdrożenia procesu certyfikacji w szkole:

Etap I – zgłoszenie do programu i analiza potrzeb

Etap II   wdrożenie:

 1. Szkolenie na mediatora rówieśniczego dla ucznia*
 2. Szkolenie na mediatora dla nauczyciela/pedagoga
 3. „Mediacje szkolno-rówieśnicze” – spotkanie informacyjne dla rodziców
 4. „Mediacje szkolno-rówieśnicze” – spotkanie informacyjne dla rady pedagogicznej
 5. „Mediacje szkolno-rówieśnicze” – lekcje dla dzieci/młodzieży

Etap III – złożenie wniosku o nadanie certyfiaktu do Kapituły

Etap IV – nadanie znaku jakości – nadanie Instytucji certyfikatu - Normy M/D/Z/R – oraz otrzymanie gotowego pakietu dokumentów niezbędnych do prowadzenia mediacji.

Etap V –  wsparcie Instytutu Mediatio, konsultacje kwartalne do 30 minut (4x 30 minut/rok)

Etap VI – patronat nad założonym Klubem Szkolnego Mediatora

 

* szkolenie opcjonalne, nie wymagane do nadania certyfikatu

PROGRAM SZKOLENIA (pobierz)