O mediacji

Definicja

Mediacja jest alternatywnym i dobrowolnym w stosunku do postępowania sądowego sposobem rozwiązywania sporów, w którym strony z udziałem bezstronnego i neutralnego w procesie dialogu mediatora wypracowują wzajemnie akceptowane porozumienie.

Rola Mediatora w postępowaniu mediacyjnym jest całkowicie neutralna. Mediator koordynuje i wspiera strony, które budują ostatecznie rozwiązanie. Podczas mediacji każdy uczestnik jest pełnoprawnym partnerem we wspólnym dążeniu do porozumienia.

Sesje mediacyjne odbywają się z udziałem obu stron sporu, a gdy Mediator uzna to za konieczne, może zarządzić sesje indywidualne. Elastyczność mediacji pozwala również na prowadzenie mediacji na odległość, tj. telefonicznie bądź elektronicznie.

Zasady

Mediacja jest dobrowolna tj. obie strony sporu wyrażają wolę i chęć mediacji, jednak mogą na każdym jej etapie od niej odstąpić.
Uczestnictwo w mediacji nie zobowiązuje również do podpisania ugody.

Mediacja jest poufna tj. wszelkie informacje, fakty, oświadczenia i deklaracje stron są objęte tajemnicą. Mediator również jest objęty tajemnicą zawodową. Zasadę poufności podkreśla ponadto, kodeks postępowania cywilnego, zgodnie z którym powoływanie się w toku postępowania sądowego na propozycje ugodowe oraz inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym jest bezskuteczne.

Mediator jest bezstronny i neutralny tj. profesjonalny mediator nie opowiada się po żadnej ze stron konfliktu, nie wyraża stanowiska co do sytuacji faktycznej i prawnej sporu. Obie strony sporu są traktowane jednakowo i mają takie same prawa. Przede wszystkim mediator nie reprezentuje żadnej ze stron, a zarządza postępowaniem mediacyjnym.

Zalety

Postępowanie mediacyjne, w odróżnieniu do postępowania sądowego charakteryzuje się mniejszym formalizmem oraz elastycznością, która umożliwia stronom dojście do porozumienia. Porozumienie zawarte w toku mediacji uwzględnia przede wszystkim interesy i oczekiwania obu stron konfliktu. Postępowanie mediacyjne pozwala na oddanie procesu rozstrzygania sporu samym zainteresowanym, którzy mogą kształtować własną rzeczywistość społeczno-prawną.

Istotne zalety mediacji:

 • dyskrecja i poufność
 • oszczędność czasu, nerwów i pieniędzy
 • dobrowolność – można odstąpić na każdym etapie
 • skuteczność – strony działają w dobrej wierze i same opracowują warunki ugody, dzięki czemu skuteczniej przestrzegają jej postanowień
 • realny wpływ stron na postępowanie mediacyjne oraz treść ugody
 • konstruktywny dialog stron oraz naprawa relacji
 • wygrywają obie strony sporu
 • brak skomplikowanych procedur
 • wspólne poszukiwanie rozwiązań
 • szybkość – spory sądowe mogą trwać lata, natomiast w przypadku mediacji, niejednokrotnie do porozumienia dochodzi podczas pierwszych dwóch sesji mediacyjnych
 • możliwość odniesienia się do wszystkich aspektów sprawy – mediacja pozwala zawrzeć ugodę, zawierającą wszystkie istotne kwestie sporne, nie tylko te odnoszące się do kwestii prawnych i zawartych np. w pozwie
 • mediacja wstrzymuje terminy prawne – wszczęcie postępowania mediacyjnego przerywa bieg terminów przedawnienia.

Rodzaje

Mediacje cywilne m.in. w zakresie:

 • prawa spadkowego
 • roszczeń majątkowych
 • podziału majątku
 • zadośćuczynienia i odszkodowań
 • prawa zobowiązań
 • spraw dot. nieruchomości
 • prawa rzeczowego, prawa własności, zniesienia współwłasności
 • egzekucji należności
 • sporów ubezpieczeniowych
 • umów cywilnoprawnych
 • oraz wielu innych

Mediacje rodzinne m.in. w zakresie:

 • podziału majątku
 • alimentów
 • władzy rodzicielskiej
 • kontaktów z dziećmi
 • opieki i kurateli
 • oraz wielu innych

Mediacje gospodarcze m.in. w zakresie sporów dotyczących:

 • dochodzenia wierzytelności
 • procesów odszkodowawczych
 • o zapłatę
 • umów handlowych
 • prawa ochrony konkurencji
 • naruszenia prawa autorskiego
 • spraw budowlanych oraz administracyjnych
 • postępowania upadłościowego i naprawczego
 • fuzji, przejęć i sprzedaży przedsiębiorstw
 • oraz wielu innych

Mediacje pracownicze dot. relacji:

 • pracodawca – pracownik
 • pracownik – pracownik
 • pracodawca związki zawodowe

m.in. w zakresie:

 • umów o pracę oraz innych umów cywilnoprawnych
 • spraw dot. wynagrodzenia
 • roszczeń związków zawodowych
 • wypadków przy pracy
 • dyskryminacji i mobbingu
 • ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, macierzyńskich i chorobowych
 • pracowniczych sporów prawnych
 • układów zbiorowych
 • sporów zbiorowych
 • sporów ubezpieczeniowych
 • oraz wielu innych

Mediacja medyczna :

 • personel medyczny – personel medyczny
 • personel medyczny – pacjent ( pacjent - rodzina)
 • szpital – podmiot /partner biznesowy szpitala.

Mediacja w sporcie

Mediacje w kulturze

Mediacje w nauce

Mediacje mogą również dotyczyć:

 • prawa administracyjnego
 • prawa deweloperskiego
 • prawa spółdzielczego
 • prawa lokatorskiego
 • sporów społecznych.